08/07/2012 02:50 PM

I. Đối tượng, mức đóng, phương thức và trách nhiệm đóng BHYT: - Đóng hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương, tiền công, trong đó chủ sử dụng lao động đóng 2/3, ...

12/06/2012 08:12 PM

Bảo hiểm y tế

Những điều cần biết về Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế