Những điều cần biết về Bảo hiểm y tế

I. Đối tượng, mức đóng, phương thức và trách nhiệm đóng BHYT: - Đóng hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương, tiền công, trong đó chủ sử dụng lao động đóng 2/3, người lao động đóng 1/3, đối với các đối tượng: người lao động làm việc ...

Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện

Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện