BHXH Việt Nam ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học công nghệ

12/06/2020 03:07 PM


BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 822/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) của BHXH Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ ngày 9/6/2020, thay thế Quyết định số 1020/QĐ-BHXH ngày 23/9/2013.

Theo đó, Quy chế quản lý hoạt động KHCN của BHXH Việt Nam quy định việc quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động KHCN của Ngành, áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cụ thể, nhiệm vụ KHCN của BHXH Việt Nam bao gồm: Nhiệm vụ KHCN cấp bộ và nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở. Trong đó, nhiệm vụ KHCN cấp bộ là nhiệm vụ có tầm quan trọng đối với sự phát triển của Ngành, nhằm giải quyết các vấn đề KHCN liên quan trực tiếp đến hoạt động của Ngành, được triển khai dưới hình thức chương trình KHCN cấp bộ, đề tài KHCN cấp bộ, đề án KHCN cấp bộ. Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở nhằm giải quyết các vấn đề của cơ sở, có phạm vi nghiên cứu liên quan chủ yếu đến thực hiện nhiệm vụ của đơn vị cơ sở, được tổ chức dưới hình thức đề tài KHCN cấp cơ sở.

Ảnh minh họa

Các tổ chức có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ KHCN có quyền tham gia đăng ký tuyển chọn hoặc được giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KHCN, trừ một số trường hợp theo quy định. Cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu: Có trình độ đại học trở lên; có chuyên môn hoặc vị trí công tác phù hợp với nhiệm vụ KHCN; là người chủ trì thực hiện xây dựng thuyết minh và báo cáo tổng hợp nhiệm vụ KHCN; có khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và bảo đảm đủ thời gian để chủ trì thực hiện công việc nghiên cứu của nhiệm vụ KHCN (trừ một số trường hợp khác không đủ điều kiện tham gia theo quy định).

BHXH Việt Nam phê duyệt định hướng nghiên cứu KHCN vào tháng 2 hàng năm, để các tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ KHCN cho năm kế hoạch. Trước ngày 15/3 hàng năm, căn cứ định hướng nghiên cứu KHCN đã được phê duyệt, các tổ chức, cá nhân gửi công văn kèm phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN theo mẫu về Viện Khoa học BHXH để đề xuất các nhiệm vụ KHCN cần nghiên cứu thuộc phạm vi hoạt động của Ngành. Trường hợp đề xuất từ 2 nhiệm vụ KHCN trở lên, thì các nhiệm vụ KHCN phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp- căn cứ theo tính cấp thiết và tính khả thi của nhiệm vụ KHCN.

Trước ngày 30/4 hàng năm, Viện Khoa học BHXH tổng hợp danh mục nhiệm vụ KHCN do các tổ chức, cá nhân đề xuất theo từng nhóm lĩnh vực nghiên cứu, kèm kết quả tra cứu thông tin về các nhiệm vụ KHCN có liên quan, gửi xin ý kiến các Phó Tổng Giám đốc và tổng hợp báo cáo Hội đồng Khoa học BHXH Việt Nam (Hội đồng Khoa học Ngành).

Hội đồng Khoa học Ngành có nhiệm vụ tư vấn, xác định danh mục các nhiệm vụ KHCN, đề xuất nhiệm vụ KHCN; hình thức thực hiện; mục tiêu chính; tổ chức thực hiện, cá nhân chủ nhiệm thực hiện; sản phẩm dự kiến đạt được và phương thức tổ chức thực hiện (tuyển chọn hoặc giao trực tiếp) của từng nhiệm vụ KHCN.

Phương thức làm việc của Hội đồng Khoa học Ngành được quy định rõ ràng, phân chia nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên liên quan, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong các trường hợp khác, nhiệm vụ KHCN đột xuất do Tổng Giám đốc giao được ưu tiên thực hiện.

Về việc đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KHCN, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phê duyệt danh mục nhiệm vụ KHCN, các tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn về Viện Khoa học BHXH, gồm 1 bộ hồ sơ gốc và 1 file điện tử của hồ sơ.

Tổng Giám đốc quyết định thành lập Hội đồng tư vấn để tuyển chọn hoặc giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KHCN. Trong trường hợp cần thiết và khi các thành viên của Hội đồng tuyển chọn có ý kiến không thống nhất trong việc xem xét lựa chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN, Chủ tịch Hội đồng qua Viện Khoa học trình Tổng Giám đốc xem xét phê duyệt sau khi lấy ý kiến đánh giá của chuyên gia độc lập.

Ngoài ra, Quy chế cũng quy định các nội dung khác liên quan đến việc xây dựng Tổ thẩm định kinh phí; giao nhiệm vụ KHCN và ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KHCN; kiểm tra, đánh giá thực hiện nhiệm vụ KHCN; điều chỉnh hợp đồng Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KHCN; xử lý kết quả nghiệm thu; đăng ký, lưu giữ và ứng dụng kết quả nghiên cứu; thanh lý nhiệm vụ KHCN không hoàn thành…

Ngọc Anh

http://baobaohiemxahoi.vn/vi/tin-chi-tiet-bhxh-viet-nam-ban-hanh-quy-che-quan-ly-hoat-dong-khoa-hoc-cong-nghe-71c96e61.aspx