Rà soát dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nhận bằng tiền mặt.

23/07/2020 11:03 AM


Hiện nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đang thực hiện cập nhật kết quả rà soát dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nhận bằng tiền mặt. Tính đến 30/6/2020 BHXH tỉnh Thái Nguyên đang quản lý và chi trả cho 75.861 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trong đó có 67.252 người lĩnh tiền mặt.

Thực hiện Công văn số 1197/BHXH-CSXH ngày 15/4/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc rà soát dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nhận bằng tiền mặt, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 179a/KH-BHXH ngày 24/4/2020 về triển khai thực hiện rà soát, thu thập thông tin của người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người ủy quyền cho người khác nhận trực tiếp bằng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Qua đó nhằm  có đầy đủ thông tin của người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH cho công tác quản lý, chi trả được nhanh chóng, kịp thời, chính xác, phục vụ người hưởng ngày càng tốt hơn, đồng thời quản lý chặt chẽ quỹ BHXH, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định tình hình chính trị - xã hội.

  Tại kỳ chi lương tháng 4, tháng 5/2020 Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên phối hợp vơi Bưu điện tỉnh tổ chức thực hiện việc rà soát và thu thập thông tin (họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; địa chỉ nơi đang cư trú; số điện thoại liên hệ) từ người hưởng tại các điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH.

 Căn cứ kết quả xác minh, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ cập nhật kết quả rà soát vào file danh sách và kết xuất những người có thông tin không thống nhất với cơ sở dữ liệu BHXH đang quản lý; hướng dẫn người hưởng có thay đổi thông tin, bổ sung thông tin thay đổi theo quy định nhằm đảm bảo thống nhất giữa cơ sở dữ liệu chi trả với hồ sơ hưởng BHXH, quản lý người hưởng chặt chẽ, đảm bảo chi trả chính xác, đúng người, đúng quy định của pháp luật.

Thu Hà – Phòng chế độ BHXH tỉnh Thái Nguyên